Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció/reedukáció

Az írás, olvasás és számolás rendkívül összetett folyamat, mely sokféle és különböző képesség, készség meglétét és együttműködését kívánja. Ezek közül bármely képesség fejletlensége létrehozhatja a teljesítmény zavarát.

A diszlexia az intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Az olvasás sok képesség harmonikus működését feltételezi. Hiányosságaik (a látási, hallási észlelés, a sorozatelrendezés, a mozgásos összerendezettség, az irányok, a téri tájékozódás eltérései) a diszlexia kiváltó tényezői lehetnek. A legújabb nézetek a fonológiai feldolgozás (szavak megjegyzése, hangzási képük tárolása és előhívása), a tagolás (szavak szótagokra, beszédhangokra bontása) zavarát, a szókincs szegénységét említik. A diszlexiások és a kezdő olvasók hibázásai azonosak, a különbség a tünetek mennyiségében, arányában és fennmaradásában van. A diszlexia tünetei az írásban is megjelenhetnek.

A diszgráfia tünetei megmutatkozhatnak az írómozgásokban és azok kivitelezésében. Jellemző a rossz kéztartás, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett, a gyermek egész testével ír. Az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás gyermekek.

A diszkalkulia tanulási zavar, mely a számolási készség atipikus fejlődésében a matematikai fogalmak, műveletek és technikák elsajátításában, megszilárdulásában és alkalmazásában jut kifejezésre.